pl

czytaj więcej

Dane kontaktowe

Istnieje możliwość odbioru przez całą dobę po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

REGULAMIN POBYTU GOŚCI
W POKOJACH i APARTAMENTACH W WIŚLE
„U ŹRÓDEŁ”

§1

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu Pokoje i Apartamentach w Wiśle „U Źródeł” zwanych dalej „obiektem”i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu.
Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju, a także na stronie internetowej.


§2

 1. Pokój gościnny wynajmowany jest na doby pobytowe.
 2. Doba trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dni wyjazdu.
 3. Prośbę o przedłużenie pobytu Gość powinien zgłosić obsłudze do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Prośba może zostać nie uwzględniona w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnienie i podpisanie karty rejestracyjnej. Jeżeli dokument tożsamości budzi wątpliwości osoby dokonującej meldunku ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej bez podania przyczyny.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 21:00, za zgodą właściciela Obiektu i okazaniem dowodu tożsamości.
 4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 5. Gość zobowiązany jest do uregulowania należność za pobyt w dniu przyjazdu w trakcie meldunku chyba że płatność za pobyt była dokonana przed przybyciem Gości do obiektu (rezerwacja poprzez systemy rezerwacyjne wymagające zapłaty za pobyt przed przyjazdem). Niedokonanie zapłaty lub dopłaty (zapłaty pomniejszonej o wpłacony zadatek) za pobyt w momencie przyjazdu uprawnia osobę dokonującą meldunku do odmowy zameldowania i wydania kluczy do pokoju.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana zapłata za pobyt lub przedpłata w wysokości ustalonej podczas rezerwacji w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi do 3 dni przed datą przyjazdu, wpłata zostanie zwrócona w całości. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi później, wpłata nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę.


§4

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:
  - warunki do pełnego i nieskrępowanego pobytu,
  - bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  - profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
  - sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 4. Dodatkowo na życzenie Gościa, obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  - udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  - przechowanie bagażu Gościa,
  - zamawianie taksówki.


§5

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi i okna.
 5. Obiekt ma ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.


§6

 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu na terenie obiektu czy poza terenem obiektu.
 2. Obiekt posiada ubezpieczenie OC.


§7

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowuje powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.


§8

 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
 2. W przypadku zakłócania ciszy nocnej lub głośnego zachowania w ciągu dnia właściciele obiektu mają prawo wezwać ochronę na koszt Gości, którzy nie reagują na prośby o zmianę swojego zachowania.

§9

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości
  świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje menadżer obiektu lub osoba przez niego wyznaczona.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.


§10

 1. Obiekt nie akceptuje obecności zwierząt. Nie przestrzeganie niniejszego zakazu jest podstawą do wymeldowania i nakazu opuszczenia obiektu przez Gościa
 2. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz otwartego ognia. Nie przestrzeganie zakazu palenia jest podstawą do wymeldowania i nakazu opuszczenia obiektu przez Gościa. Goście którzy swoim postępowaniem doprowadzą do uruchomienia systemu przeciwpożarowego zostaną obciążeni kosztami wezwania służb interwencyjnych.
 3. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości obiektu.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
 7. W przypadku naruszenia regulaminu Goście zostaną wymeldowani i będą musieli opuścić budynek w trybie natychmiastowym. Dotyczy to w szczególności przypadków zakłócania ciszy nocnej i każdego innego zachowania, które uniemożliwia spokojny wypoczynek pozostałym Gościom. Wcześniejszy wyjazd Gościa z powodu naruszenia regulaminu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany pobyt.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel marki Pokoje i Apartamenty w Wiśle "U Źródeł",tj. firma: "Akwadrat" Rafał Ochman z siedzibą w Cieszynie ul. Szeroka 11
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@akwadrat.org.pl, tel. 608884061
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy/usługi – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b,c,f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy/usługi
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy/usługi i nie dłużej niż stanowią przepisy prawa
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy/usługi

Nasze lokalizacje

U Źródełul. Wyzwolenia 61c43-460 WisłaPolska

Płatności

Dzięki płatności online mają Państwo możliwość natychmiastowego potwierdzenia Państwa rezerwacji

Rezerwując na naszej stronie macie Państwo pewność, że będzie czekało na Was miejsce. Gwarantujemy również najniższą cenę.

Informacje o numerze konta i sposobach płatności właściwych dla Twojej rezerwacji, uzyskasz składając rezerwację online.

Rezerwuj online